Fundacja "Znaczenie"

To bez znaczenia, że strona jest w budowie...

1% MA ZNACZENIE
NR KRS: 0000369969

KONTAKT:
ul. Batorego 2/18,
31-135 Kraków
e-mail: biuro@fundacjaznaczenie.pl
70 1750 0012 0000 0000 2678 9273 Raiffeisen Bank

Fundacja „Znaczenie” powstała w 2010 roku w Dąbrowie Tarnowskiej. Od tego czasu zrealizowaliśmy kilka projektów, 2 spektakle terapeutyczne, nawiązaliśmy współpracę z UJ, braliśmy udział w kilku konferencjach, stworzyliśmy bezpieczne miejsce spotkań dla rodzin a przede wszystkim pomogliśmy wielu rodzinom i młodym ludziom.

Główne cele fundacji to:

  1. Wspieranie Rodzin
  2. Zapobieganie umieszczaniu dzieci w placówkach poza ogniskiem rodzinnym
  3. Upowszechnianie i wdrażanie nowatorskich metod terapii dla osób niepełnosprawnych oraz uzależnionych
  4. Upowszechnianie oraz wdrażanie innych form terapii dla podmiotów innych aniżeli wskazane w pkt. 3 w granicach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Cele realizowane są poprzez następujące działania:

Obecna nasza działalność to praca w 3 obszarach:

Praca na rzecz rodzin - najważniejsze projekty:

Fundacja „Znaczenie” realizuje projekty, które są adresowane do rodzin, w których doszło do utraty pełni władzy rodzicielskiej lub jest duże ryzyko, że tak się stanie. Do tej pory zrealizowanych zostało 5 projektów kierowanych do rodziców biologicznych. Każda z propozycji pomocy dla rodziny jest próbą poszukiwania skutecznej metody pomocy. Szczególnie zależy nam na tym, aby osiągane efekty były długotrwałe a dzieci powracały pod opiekę troskliwych i zdrowych rodziców. Rodzina, w której dochodzi do odebrania rodzicom pełni władzy rodzicielskiej najczęściej dotknięta jest wieloma problemami. Dotyczą one nie jednego, lecz kilku obszarów życia rodziny. Specyfika tych trudności jest więc zarówno rozległa (wieloobjawowa), jak również rozciągnięta w czasie, to znaczy sięgająca pokoleń wstecz.

Przykłady projektów:

1. „Najpierw Rodzina”. Pierwszy projekt Fundacji realizowany z grantu z Gminy Miejskiej Kraków w partnerstwie z Domem Dziecka Św. Ludwiki. Praca z 10 rodzinami, którym odebrano dzieci.

2. ”Rodzina ma Znaczenie” finansowana w ramach PO FIO, w partnerstwie z Gminą Słomniki, skierowany do 10 rodzin wieloproblemowych zagrożonych dezintegracją i utratą władzy rodzicielskiej z terenu gminy Słomniki.

3. „Rodzina Razem” i „Rodzina Razem II” były dedykowane rodzicom biologicznym z Krakowa, którym ograniczono władzę rodzicielską z powodu zaniedbań opiekuńczo - wychowawczych oraz niezaradności życiowej, na skutek czego dzieci znalazły się w systemie pieczy zastępczej. Projekt realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG. Bez partnerów.

Praca na rzecz młodzieży - projekty:

Fundacja „Znaczenie” jako organizacja, która ukierunkowała swoje działania na rzecz rodzin wieloproblemowych jest odpowiednią organizacją do podjęcia inicjatywy dla młodzieży z takich rodzin. Znając specyfikę funkcjonowania tych środowisk proponujemy działania mające na celu przerwanie destrukcyjnego wzorca funkcjonowania. Fundacja podchodzi do pomocy rodzinom wieloproblemowym kompleksowo. Oferuje pomoc w zakresie: zapobiegania umieszczeniu dzieci w opiece zastępczej, umożliwiania powrotu dzieci do rodzin biologicznych, wspierania w procesie usamodzielnienia się pełnoletnich wychowanków przebywających w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej oraz osób wkraczających w wiek pełnoletniości przebywających w domach rodzinnych.

Projekt dedykowany młodzieży usamodzielniającej się został oparty zarówno na doświadczeniach pracowników fundacji z ich miejsc pracy, jak i doświadczeń w pracy z rodzianmi. Działania mają charakter profilaktyczny i edukacyjny. Korzystając z wiedzy na temat kluczowych dla młodego człowieka umiejętności potrzebnych na starcie w dorosłe życie umożliwiamy młodym ludziom konstruktywny początek dorosłości.

4. „Architekci Przyszłości” i „Architekci Przyszłości II” finansowany z Charities Aid Foundation za pośrednictwem firmy State Street. Skierowany do 13 młodych ludzi wieku 14-19 lat z placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu Krakowa.

5. Szkoła Usamodzielnienia. Nowy projekt Fundacji w trakcie realizacji dla młodzieży usamodzielniającej się z terenu Krakowa. Projekt zakłada stworzenie 2 klas (kadeci - klasa 0 i kreatorzy codzienności - klasa 1), gdzie podczas zajęć ze specjalistami, wyjazdów integracyjnych, tworzenia własnej przestrzeni spotkań, uczestnicy zdobywają kluczowe kompetencje społeczne niezbędne do funkcjonowania w dorosłym życiu.

Bezpieczne miejsce spotkań:

Aktualnie rozwijamy powstałe w naszej Fundacji Bezpieczne Miejsce Spotkań dla rodzin. Miejsce powstało z myślą o rodzicach, którzy z różnych przyczyn mają ograniczony kontakt ze swoim dzieckiem np. sytuacja rozwodowa rodziców lub sądownie ograniczona władza rodzicielska. Miejsce ma służyć odbudowie lub podtrzymaniu więzi pomiędzy dzieckiem a rodzicem.

Pokój jest wyposażony w lustro weneckie. Spotkania są monitorowane przez psychologa, pedagoga lub asystenta rodziny. Przebieg spotkania jest aranżowany przez rodzica. Ingerencja w spotkanie jest przewidziana w sytuacji naruszenia dobra dziecka.

Inne:

Od 6 lat Fundacja „Znaczenie” prowadzi również zajęcia terenowe dla studentów IV i V roku kierunku Psychologii Stosowanej UJ. Celem zajęć jest przybliżenie studentom specyfiki pracy z rodziną wieloproblemową na przykładzie projektów realizowanych przez fundację. Jest to również okazja do propagowania idei reintegracji w środowisku przyszłych specjalistów pracy z rodziną. Owocem tych zajęć jest możliwość pozyskania wolontariuszy, którzy już na etapie studiów chcą poznawać metody pracy z rodziną w obszarze reintegracji.1% MA ZNACZENIE
NR KRS: 0000369969

KONTAKT:
ul. Batorego 2/18,
31-135 Kraków
e-mail: biuro@fundacjaznaczenie.pl
70 1750 0012 0000 0000 2678 9273 Raiffeisen Bank

Skład Zarządu:

Magdalena Wróblewska - Prezes Zarządu
Martyna Feliks - Członek Zarządu
Monika Krawczyk - Członek Zarządu
Mariusz Węc - Członek Zarządu
Piotr Wróbel - Członek Zarządu

Rada Nadzorcza:

Paweł Gajda - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Jadwiga Pauli - Członek Rady Nadzorczej

www.facebook.com/FundacjaZNACZENIE