Projekty zrealizowane

Zrealizowane projekty przez Fundację "Znaczenie"

1. Projekt pilotażowy "Architekci Przyszłości"

2. Projekt:  "Rodzina ma Znaczenie"

3. Projekt:  "Bezpieczne przywiązanie"

4. Projekt:  "Najpierw rodzina 2012"

5. Projekt  "Rodzina razem"

Zapraszamy do zapoznania się z opisami poszczególnych projektów:

 

1. Projekt "Architekci Przyszłości"

 

Czas realizacji: 11.2014-10.2015

Wartośc projektu: 60 478,10 zł

Dotacja: 100% finansowania z Charities Aid Foundation za pośrednicwtem firmy State Street

Beneficjenci: 9 osób z terenu Krakowa z placówek opiekuńczo-wychowawczych lub z rodzin zastępczych w wieku usamodzielnienia tj. 14-19 lat.

Cel projektu:  wsparcie młodzieży w drodze usamodzielniania się, tak aby uczestnicy projektu rozwinęli umiejętności oraz zdobyli wiedzę z obszarów: współpracy, ról grupowych, własnej wartości, radzenia sobie ze stresem i trudnościami, motywacji, wyboru ścieżki zawodowej, radzenia sobie ze sprawami urzędowymi, dbania o zdrowie, poznania własnych praw i obowiązków w życiu dorosłym, twórczego rozwiązywania problemów i wiele innych.

Działania projektowe: Projekt składał się z dwóch części.

Pierwszą z nich był trening kompetencji społecznych, który trwał przez sześć miesięcy. Dzięki temu treningowi uczestnicy mieli możliwość:

- poznać nowych ludzi - ich punkt widzenia i zainteresowania,

- poznać siebie - swoje mocne strony oraz dowiedzieć się w jaki sposób postrzegają ich inni ludzie,

- nauczyć się jak rozmawiać z ludźmi, aby ich słuchali, jak walczyć o swoje prawa oraz jak zaprezentować się w pozytywnym świetle,

- nauczyć się wyznaczania sobie celów oraz tego jak je realizować bez zniechęcania się.

W drugiej części projektu uczestnicy otrzymali indywidualne wsparcie asystenta usamodzielnienia się oraz raz w miesiącu uczestniczyli w grupowych warsztatach. Tematy tych spotkań były wybierane przez uczestników. Dzięki tej części projektu uczestnicy  mieli możliwość:

- dowiedzieć się jakie są ich prawa i obowiązki w dorosłym życiu,

- uzyskać konkretną wiedzę na temat tego jak szukać pracy, jak znaleźć mieszkanie, jak dbać o swoje zdrowie, itp,

- otrzymać indywidualną pomoc w rozwiązaniu konkretnych problemów, z którymi się zmagają,

- otrzymać informację na temat tego, gdzie szukać pomocy w razie problemów w przyszłości.

W trakcie tej części projektu został stworzony film zbierający uzyskane przez uczestników informacje. Jest to dla nich pamiątka, a także "instrukcja" dorosłego życia na przyszłość. 

Dodatkowo w trakcie projektu uczestnicy korzystali z indywidualnych konsultacji z psychologiem i doradcą zawodowym.

Rezultaty projektu: Młodzież dzięki projektowi „Architekci przyszłości” zdobyła wiedzę i umiejętności potrzebne do świadomego kierowania życiem w dorosłości. Dzięki treningowi interpersonalnemu uczestnicy dowiedzieli się jakie są ich mocne i słabe strony, sprawdzili się w sytuacjach związanych z współpracą, rywalizacją, pracą grupową oraz rozwiązywaniem problemów. W drugiej części projektu, uczestnicy poznali konkretne sposoby radzenia sobie z zadaniami człowieka dorosłego. Dzięki asystentowi usamodzielnienia w bezpiecznych warunkach przećwiczyli rozwiązywanie problemów takich jak: szukanie mieszkania, dbanie o zdrowie, staranie się o pracę oraz wiele innych.

Uczestnicy zdobyli też więdzę na temat swoich zainteresowań i potencjału, mieli możliwośc nauczenia się pisania CV i listu motywacyjnego.

Podsumowanie projektu: Ankiety, które zostały przeprowadzone na koniec projektu, wykazały, że u każdej osoby zaszła pozytywna zmiana. Nauczyli się konstruktywnie radzic sobie ze stresem oraz mają lepszy obraz samego siebie. Wskaźniki założone w projekcie zostały osiągnięte.

Pilotaż projektu posłużył do zebrania informacji, które z podjętych działań najlepiej trafiają do młodych ludzi i niosą porządane efekty. Dzięki temu został stworzony nowy projekt, który będzie realizowany przez Fundację w 2016 roku.

2. Projekt  "Rodzina ma Znaczenie"

Czas realizacji: 6.2012 -09.2013,

Wartość projektu: 195 960,

Dotacja: 156 400 z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Beneficjenci: 10 rodzin wieloproblemowych zagrożonych dezintegracją i utratą władzy rodzicielskiej z terenu gminy Słomniki.

Cel Projektu: Przeciwdziałanie dezintegracji rodzin z terenu Miasta i Gminy Słomniki poprzez poprawę w okresie realizacji projektu funkcjonowania rodziców w obszarze psychicznym, rodzicielskim, społecznym oraz obywatelskim. Projekt głównie dotyczy rodzin, w których pojawiają się liczne problemy  takie jak alkoholizm, bezrobocie, przemoc, ubóstwo i inne.

Działania projektowe: Realizacja projektu miała wspierać proces reintegracji rodziny, czyli spowodować powrót lub utrzymanie dzieci, z rodzin objętych wsparciem, w środowisku rodzinnym. 

Z wytypowanych 11 rodzin ( 20 osób dorosłych, 32 dzieci, z czego 6 powyżej 18 r.ż)  6 z nich została objęta  indywidualną pracą asystentów rodzin (diady asystenckiej: mężczyzna i kobieta) a wszystkich 10 rodzin pakietem usług dostosowanych do potrzeb i oczekiwań rodzin (nie wszystko dla wszystkich), w tym:
a. konsultacje specjalistyczne (9 specjalistów, którzy łącznie przepracowali ponad 160 godzin w rodzinach objętych projektem).

b. zajęcia grupowe dla rodziców ("Szkoła dla Rodziców", „Rodzeństwo bez rywalizacji”.)

c. Udział w wyjazdach terapeutycznych dla rodzin.

d. zajęcia grupowe dla dzieci z elementami dogoterapii i treningu twórczości.

e. pomoc korepetycyjna dla dzieci z trudnościami w nauce szkolnej (prowadzono korepetycje dla 8 dzieci przez 3 korepetytorów w ilości 138 godzin, indywidualna praca z elementami dogoterapeutycznymi z jednym dzieckiem).

Ponadto zostały zrealizowane działania skierowane do osób pomagających:

1. Spotkania superwizyjne prowadzone przez zewnętrznego superwizora dla asystentów i pracowników socjalnych z GOPS w Słomnikach.

2. Spotkania interwizyjne dla asystentów i pracowników socjalnych z GOPS w Słomnikach prowadzone przez psychologa, terapeutę rodzinnego.

4. Spotkania robocze zespołu realizującego projekt.

5. Spotkania interdyscyplinarne.

Diady asystenckie:

Osią projektu było wsparcie świadczone przez diady asystenckie: kobieta – mężczyzna. Pomoc taką otrzymało 6 rodzin, które zostały zdiagnozowane, jako najbardziej potrzebujące.  Praca asystentów rodziny przyniosła najbardziej trwałe efekty zmian. Wsparcie świadczone w diadach dało możliwość modelowania poprawnej komunikacji i współpracy, rozwiązywania sporów i akceptacji różnic w podejściu do problemów. Beneficjenci mieli możliwość wyboru osoby, z którą lepiej czuli się w kontakcie i chętniej współpracowali. Szczególnie dla mężczyzn, którzy w systemie pomocy stykają się w przeważającej większości przypadków z kobietami, była to okazja do skorzystania ze wsparcie drugiego mężczyzny.

W czasie pracy w rodzinach asystenci pomagali i towarzyszyli w: 

 •  Wyrobieniu dokumentów (efektem jest wyrobione dokumenty, ale również poprzez obserwację zachowania asystenta nabycie przez klienta umiejętności, jak takie czynności należy wykonać, aby w przyszłości móc realizować je samodzielnie),
 • Przygotowaniu i złożeniu w danej instytucji pism urzędowych różnego typu: podania, wnioski, pozwy sądowe, odwołania, formularze, CV, listy motywacyjne (efektem jest próba zatrudnienia w zakładzie pracy chronionej, rozłożenie zadłużeń na raty, odzyskanie pełnych praw rodzicielskich, świadczeń rodzinnych itd.),
 • Nawiązaniu kontaktów z innymi pracownikami instytucji społecznych, poradni specjalistycznych, organizacji pozarządowych itp., (efektem jest poprawa relacji z pracownikami szkoły, kuratorem, co skutkuje współpracą przy rozwiązywaniu kolejnych trudności oraz ich faktycznemu rozwiązaniu, dopilnowywanie dzieci w realizowaniu obowiązków szkolnych, wykonane szczepień, badań specjalistycznych w zakresie zdrowia i poziomu rozwoju dzieci, podjęcie terapii, leczenia, w tym uzależnień, chorób przewlekłych somatycznych, zaburzeń psychicznych);
 • Trudnych dla klienta, czasem kryzysowych sytuacjach (interwencja policji, rozprawa sądowa, rozmowy z członkami rodziny) (efekt: zrealizowanie danej sprawy, poczucie wsparcia i wzmocnienia klienta).
 • Motywowaniu podopiecznych do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, kontynuowania nauki, poszukiwania pracy (efektem jest zaświadczenie o ukończonej szkole, kursie);
 • Brali udział w mediacjach rodzinnych i zachęcał do poprawienia atmosfery między rodzicami a dziećmi lub między małżonkami lub między członkami dalszej rodziny (efektem jest porozumienie w rodzinie),
 • Motywowali do podjęcia terapii uzależnień, terapii rodzinnej, udziału w szkole dla rodziców, przyjmowania leków (efekt: abstynencja lub ograniczenie picia alkoholu, porozumienie w rodzinie, podwyższony poziom umiejętności opiekuńczo- wychowawczych, leczenie zaburzenia psychicznego),
 • Organizowali wsparcie materialne w postaci rzeczowej (efekt: zapewnienie odzieży odpowiedniej do wieku i pory roku, dzieci zaopatrzone w książki i zeszyty);
 • Prowadzili rozmowy edukujące, towarzyszył i pomagał w prowadzeniu gospodarstwa domowego (efekt: podwyższenie umiejętności gospodarowania budżetem domowym, planowania wydatków i robienia zakupów z zachowaniem zasady oszczędności, sprzątania, prania, gotowania, dbania o higienę, dobrych napraw, remontów);
 • Nadzorowali i prowadzili rozmowy motywujące z rodzinami uzależnionymi od alkoholu, zwłaszcza tymi niechcącymi podjąć specjalistycznego leczenia (efekt: coraz dłuższe okresy abstynencji, ograniczenie picia alkoholu, abstynencja),
 • Pomagali w organizowaniu darmowych usług (wizyta stomatologiczna, fryzjer, hydraulik, ślusarz),
 • Organizowali wypoczynek i rekreację dla dzieci i rodziców (kolonie letnie, wycieczki) (efekt: nabycie umiejętności zachowania się w różnych miejscach, korzystanie z rekreacji, dóbr kultury, zaspokajanie potrzeb wyższego rzędu itd.),
 • Organizowali korepetycje dla dzieci, motywował klienta do systematycznych kontaktów ze szkołą, wykonania badań w poradni psychologiczno – pedagogicznej, towarzyszenia dzieciom w trakcie odrabiania prac domowych, dopilnowywania dzieci w regularnym chodzeniu do szkoły, przedszkola (efekt: poprawa frekwencji i wyników w nauce dzieci),
 • Bawili się z dziećmi, opiekował się nimi, aby matka mogła porozmawiać z drugim asystentem (efekt: podniesienie umiejętności wychowawczych – nauczenie się zabaw z dziećmi).

 (oprac. I. Krasiejko)

Rezultaty projektu:

Rezultatem projektu był powrót dzieci do rodziny, która straciła pełnię władzy rodzicielskiej na samym początku trwania projektu. W pozostałych rodzinach doszło do poprawy funkcjonowania rodziców w obszarze rodzicielskim, społecznym i psychicznym. Rodzice w większym stopniu dbali o potrzeby swoich dzieci: dostrzegali je i zaspakajali w adekwatny sposób. Poprawiła się komunikacja w rodzinie na taką, która opiera się na szacunku i wzajemnym słuchaniu. Rodzice rozpoczęli też działania na rzecz poprawy swojej sytuacji życiowej: porządkowanie spraw prawnych, rozpoczęcie leczenia, zatrudnienie, poprawa stosunków z dalszymi krewnymi, zaangażowanie w sprawy szkolne dzieci. Oczywiście nie we wszystkich rodzinach udało się to osiągnąć. W takich przypadkach były podejmowane działania, które miały na celu przyśpieszenie podjęcia decyzji o odebraniu dzieci z rodziny i umieszczeniu dzieci w środowisku zastępczym.

Podsumowanie:

Półtoraroczna praca z rodzinami, które zostały zakwalifikowane do projektu wzbogaciła nas w wiele cennych doświadczeń zarówno dotyczących obszaru merytorycznego jak i organizacyjnego. Zrealizowane zostały różnorodne działania, które miały na celu przeciwdziałać dezintegracji rodzin wieloproblemowych. W projekt byli zaangażowani specjaliści z różnych dziedzin. Zostały również wykorzystane różne metody pracy. Na bieżąco były czynione starania, aby wszelkie działania były trafnie dobrane i wykorzystane wobec osób potrzebujących. Stąd w trakcie tego okresu zmienialiśmy zarówno dobór metod jak i sposób dotarcia do klientów. Wszystko po to, aby każde z działań było najpełniej wykorzystane i spotkało się z dobrym odbiorem beneficjentów.

 Podsumowanie oraz szczegółowy opis z przebiegu projektu można znaleść w raporcie, który został przygotowany na jego zakończenie.

Raport  z realizacji projektu

Kontynuacja projektu "Rodzina ma Znaczenie"

w ramach środków uzyskanych od firmy State Street w okresie od 1.11.2013 -  30.06.2014.

Dzięki uzyskanym środkom sponsorskim była możliwa dalsza praca w rodzinach, w których były prowadzone działania w ramach projektu „Rodzina ma Znaczenie”.  Ze względu na wysokość dotacji możliwa była dalsza pracy tylko w niektórych środowiskach. Wybór rodzin był dokonywany na podstawie analizy podsumowań zakończonych działań projektowych. Na tej podstawie wyłoniła nam się grupa beneficjentów, w przypadku których niektóre działania mogły być kontynuowane.

Działania na rzecz beneficjentów:

 1. Pomoc ze strony asystenta rodziny była świadczona dla  3 rodzin.

Asystentura rodziny nie była realizowana w diadach asystenckich tylko przez pojedynczego asystenta. Problemy występujące w rodzinach objętych pomocą to: uzależnienie od alkoholu, przemoc domowa, niezaradność wychowawcza, śmierć członka rodziny.

 1. Pomoc korepetycyjna dla dzieci posiadających trudności w nauce szkolnej  została udzielona 6 dzieciom.
 1. Pomoc terapeutyczna dla 1 dziecka.

Zaplanowane działania na rzecz rodzin miały na celu dokończenie pracy w rodzinach biorących udział w  projekcie „Rodzina ma Znacznie”. Mimo, że projekt ten był realizowany przez okres 1,5 roku to nie dla wszystkich rodzin był to czas wystarczający na przeprowadzenie kluczowych zmian.

Do najważniejszych rezultatów z podjętych działań możemy zaliczyć:

 1. Podjęcie leczenia odwykowego przez jednego beneficjenta.
 2. Wznowienie procedury Niebieskiej Karty w rodzinie, w której stale dochodzi do aktów przemocy domowej.
 3. Próba zmotywowania rodziców do podjęcia leczenia odwykowego zakończona negatywnie. Zgłoszenie tej sytuacji do pracownika socjalnego rodziny w celu podjęcia sądowych kroków zabezpieczenia małoletnich w rodzinie.
 4. Zmotywowanie rodzica do podjęcia kroków w celu stworzenia dziecku warunków bezpiecznych do dalszego rozwoju.
 5. Zainspirowanie do zmian w obszarze komunikacji i rozwiązywania trudności w rodzinie.

 

3. Projekt "Bezpieczne Przywiązanie"

Dofinansowany ze środków pochodzących z konkursu grantowego „Bezpieczne Dzieciństwo 2012” Fundacji Dzieci Niczyje.

Projekt był realizowany  w okresie od  15.03.2012  do 30.11.2012

Głównym celem projektu było przeciwdziałanie krzywdzeniu małych dzieci poprzez uczenie rodziców budowania prawidłowych, pozbawionych przemocy relacji (więzi) z dzieckiem.

Adresatami byli rodzice wychowujący, co najmniej jedno dziecko w wieku 0-3 r.ż. Ten wiek, bowiem to szczególnie ważny czas, w którym buduje się bezpieczna więź dziecka z dorosłym. Aby ten proces przebiegał pomyślnie rodzic i dziecko potrzebują od siebie nawzajem określonych gestów, zachowań i słów. Nie jest to żadna tajemna wiedza a raczej naturalny instynktowny kod, który nosimy w sobie. Niestety pośpiech i stres, który towarzyszy nam w codziennym życiu zagłusza nam to, co naturalnie potrafimy, wiemy, chcemy.

W programie warsztatów znalazły się zagadnienia zaczerpnięte z warsztatów wychowawczych Szkoła dla Rodziców i Wychowawców, takie jak: stawianie granic, wyrażanie emocji, komunikacja uczuć, zachęcanie do współpracy, konsekwencje w wychowaniu, pochwały oraz odczarowywanie dziecka z ról i etykietek.

Zajęcia poprowadzili doświadczeni trenerzy metody Szkoła dla Rodziców. i Wychowawców. Uczestnicy warsztatów mogli dodatkowo skorzystać z bezpłatnych konsultacji indywidualnych z terapeutą rodzinnym oraz ze specjalistą pracy socjalnej.

Z projektu skorzystało 20 rodziców, w 2 grupach warsztatowych, pośrednio 30 dzieci oraz współmałżonkowie. Zrealizowano łącznie 80 godzin dydaktycznych. Udzielono 30 konsultacji.

Na podstawie relacji rodziców można stwierdzić, że w wielu z nich zaszła znacząca zmiana w sposobie podejścia do dziecka i sposobie komunikacji. Rodzice deklarowali więcej spokoju w kontaktach z dziećmi oraz z innymi członkami rodziny. Zaczęli zwracać większą uwagę na potrzeby wynikające z prawidłowości rozwoju dziecka.

Najważniejszym rezultatem jest to, że rodzice poznali metody wychowawcze oparte o szacunek do dziecka i zakładające podmiotowy stosunek do niego. Rodzice poznali metody alternatywne do karania. Nabyli umiejętności rozumienia emocji dziecka. W trakcie indywidualnych konsultacji mogli omówić trudności rodzinne i małżeńskie, które utrudniały komunikację z dzieckiem.

FDN nie ponosi odpowiedzialności za treść niniejszej publikacji.

 

4.  Projekt  „Najpierw Rodzina 2011” 

Projekt finansowany z dotacji Towarzystwa Nasz Dom.

Okres realizacji: 07. 2011- 07.2012

Okres dotacji: 07 – 12. 2011

Miejsce realizacji: Dom Dziecka im. Św. Ludwiki w Krakowie.

Ilość Beneficjentów objętych pomocą: 5 rodzin w tym 5 rodziców i 9 dzieci.

Charakterystyka rodzin:

Rodziny, które zostały zakwalifikowane do programu, zostały wybrane przez pracowników placówki wg dwóch kryteriów:

 1. Okres utraty opieki nad dzieckiem  nie dłuższy niż dwa lata.
 2. Systematyczny kontakt z dzieckiem w placówce.

Spośród 10 rodzin,  które zostały zaproszone do programu, połowa uczestniczyła w systematycznych spotkaniach oraz warsztatach i spotkaniach indywidualnych.

Projekt złożony był z następujących działań:

1.Weekendowe warsztaty umiejętności społecznych.

Celem warsztatów umiejętności społecznych było zmotywowanie rodziców do podjęcia zmian w swoim życiu. Uczestnicy mieli okazję obejrzeć nagrania z wypowiedziami rodziców, którzy walczyli o odzyskanie dziecka. Analizowali swoje działania oraz przyglądali się swojej siatce wsparcia społecznego po to aby odbudować relacje, które byłyby dla nich wspierające. Wspólnie motywowali się do podejmowania działań zaradczych. Dodawali sobie otuchy i wiary w siebie.  Był to również czas na przyjrzenie się swoim wartościom, w które wierzyli i w które teraz wierzą. Pracowali nad wyznaczeniem sobie celów na najbliższy czas oraz nad wizją tego jak chcieliby aby ich życie wyglądało za lat 10.  Warsztaty zakończyły się wyznaczeniem sobie indywidualnego planu na najbliższy czas „ Co musi się wydarzyć, żeby odzyskać dzieci.” „Jakie zmiany we mnie przekonają sędziów, że jestem odpowiedzialna i gotowa zabrać dzieci pod swoją opiekę”.

2.Cotygodniowe spotkania grupowe (3h) trwające przez cały okres projektu.

Spotkania cotygodniowe były kontynuacją tematów podjętych na warsztatach weekendowych.  Ale przede wszystkim były okazją dla uczestników dzielenia się tym co udało się a co nie udało się zrealizować z zaplanowanych małych kroków. Spotkaniom tym towarzyszył klimat wzajemnej bliskości i ciepła. Gdy ktoś nie przyszedł na grupę uczestnicy dopytywali się o siebie, dzwonili, pomagali sobie. Gdy ktoś zwątpił w sens działań grupa dodawała mu otuchy i wsparcia.

3.Weekendowe warsztaty umiejętności wychowawczych.

Warsztaty wychowawcze dotyczyły takich tematów jak: stawianie granic w wychowaniu oraz dbanie o granice w moim życiu osobistym, radzenie sobie z uczuciami swoimi i dziecka, zachęcanie do współpracy, wyznaczanie zasad, konsekwencje, rozwiązywanie konfliktów metodą „bez porażek”. Metody pracy: scenki, burza mózgów, dyskusja, praca w podgrupach, prace domowe.

4.Spotkania indywidualne – praca nad  genogramem rodziny pochodzenia.

5. Spotkania indywidualne z terapeutą.

W sytuacji gdy ktoś z uczestników przeżywał trudność, której omówienie wymagało indywidualnego kontaktu wówczas była tak możliwość żeby spotkać się  w relacji terapeutycznej i omówić trudne sprawy.

6.Konsultacje z prawnikiem.

Podsumowanie

Praca grupowa i indywidualna przyniosła duże efekty zarówno w kontekście zmian osobistych jak i postaw rodzicielskich. Jednak pół roku pracy to czas za krótki na to aby te zmiany były trwałe. Rodzice byli w trakcie dokonywania zmian gdy kończył się projekt. Praca z rodzicami była kontynuowana dalej w ramach działań wolontaryjnych Fundacji „Znaczenie”. Od grudnia 2011 do czerwca 2012 odbywały się cotygodniowe spotkania grupowe i indywidualne.

W wyniku podjętych działań 3 rodziców odzyskało pełnię władzy rodzicielskiej czego efektem był powrót 5 dzieci z placówki do domu rodzinnego. W przypadku 1 rodziny doszło do rozpoczęcia utworzenia rodziny zastępczej przez innego członka rodziny. W 1 rodzinie powrót dzieci okazał się niemożliwy ale poprawiła się jakość kontaktów rodzica z dzieckiem w trakcie spotkań i urlopowania.

 

 5. Projekt "Rodzina razem" 1.09.2014 r. – 30.04.2016 r.

Projekt „Rodzina razem” był dedykowany rodzicom biologicznym z Krakowa, którym ograniczono władzę rodzicielską z powodu zaniedbań opiekuńczo - wychowawczych oraz niezaradności życiowej, na skutek czego dzieci znalazły się w systemie pieczy zastępczej.

Projekt realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Celem projektu był powrót dzieci pod opiekę rodziców, którzy w sposób bezpieczny będą zaspakajać potrzeby rozwojowe dzieci oraz tworzyć z nimi więź w oparciu o wzajemny szacunek.

Działania projektowe zaplanowane były w okresie od 1.09.2014 r. – 30.04.2016 r.

Działania projektowe były skierowane do dwóch systemów: systemu rodziny oraz do systemu instytucji wspierających i monitorujących rodzinę.

W ramach oddziaływania na system rodziny projekt zakładał objęcie wsparciem 10 rodzin biologicznych wieloproblemowych (m.in. bezrobocie, uzależnienie, zła kondycja psychiczna, ubóstwo) z terenu miasta Krakowa, w których na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych, doszło do umieszczenia dzieci w formach opieki zastępczej w ciągu ostatnich 2 lat. Członkowie tych rodzin toosoby zagrożone wykluczeniem społecznym z powodu bezradności wykazywanej w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego.

Działania kierowane do rodziców  oddziaływały na dwa główne obszary kluczowe w procesie reintegracji:

1. Nabycie przez rodziców umiejętności potrzebnych do spełnienia warunków koniecznych do odzyskania władzy rodzicielskiej;

2. Poprawę, jakości więzi rodzinnych poprzez motywowanie do utrzymywania więzi z dziećmi, oddziaływanie na jakość relacji dziecko–rodzic, modelowanie właściwych postaw wychowawczych, doskonalenie umiejętności rozpoznawania i adekwatnego reagowania na potrzeby dziecka, uporządkowanie struktury rodziny.

Chcieliśmy aby rodzice stali się podmiotem procesu zmiany i odzyskali poczucie wpływu i odpowiedzialności za siebie i za dzieci.

Pośrednio projekt skierowany był także do systemu instytucji decyzyjnych, w których funkcjonuje rodzina starająca się odzyskać prawa do opieki nad dziećmi.

Działania kierowane do instytucji wspierających lub monitorujących rodzinę miały na celu zintegrowanie oczekiwań wobec systemu rodzinnego oraz zwiększenie u osób pomagających rodzinie rozumienie zmian, jakie będą zachodzić w tym systemie.

Planowaliśmy, że w wyniku podjętych działań nastąpi zmiana w obszarze reintegracji rodziny. Założone rezultaty dotyczyły zarówno całkowitej reintegracji, czyli powrotu dzieci pod opiekę rodziców jak również zwiększenia intensywności i jakości kontaktów rodziców z dziećmi w tych rodzinach, w których całkowity powrót nie był możliwy. Oczekiwaliśmy, że w naszych beneficjentach zajdą następujące zmiany w sprawach bezpośrednio związanych z utratą pełni władzy rodzicielskiej takie jak: poprawa umiejętności wychowawczych, rozwój kompetencji osobistych związanych z zaprzestaniem stosowania przemocy, abstynencja alkoholowa, poprawa sytuacji socjalnej, materialnej i zdrowotnej rodziny, podjęcie zatrudnienia. Ponadto oczekiwaliśmy, że zmiany nastąpią również w obszarze związanym z jakością więzi rodzinnych, które będą przejawiały w chęci przebywania wspólnego ze sobą, adekwatnym rozpoznawaniu i zaspakajaniu potrzeb dziecka, komunikacji opartej na szacunku i życzliwości, braniu odpowiedzialności za dzieci i troska o nie.

Beneficjenci projektu mogli skorzystać z następujących form pomocy:

1.Bezpieczne miejsce spotkań.

To miejsce, w którym rodzice mający sądowe ograniczenie spotkań z dziećmi mogli skorzystać z pomieszczenia, aby w intymnych warunkach móc porozmawiać z dzieckiem. Spotkania były monitorowane przez psychologa lub pedagoga. Po spotkaniu rodzic miał okazję porozmawiać ze specjalistą na temat przebiegu spotkania i komunikacji w rodzinie.

2. Wsparcie koordynatora rodziny.

Z rodzicami współpracował Koordynator rodziny. Spotykał się regularnie z rodziną oraz z przedstawicielami instytucji wspierających lub monitorujących rodzinę. Koordynatorzy korzystali z metodologii pracy Case Managementu (metoda wykorzystywana w pracy z klientem wieloproblemowym). Umożliwiała ona zintegrowanie zaleceń kierowanych z różnych instytucji tak, aby realizowane działania nie były sprzeczne ze sobą. We współpracy z koordynatorem istotne były cele wyznaczane przez rodzinę i ich pomysł na poprawę własnej sytuacji. Pozwoliło to na odzyskanie poczucia wpływu i odpowiedzialności za siebie.

3.    Spotkania rodzinne o charakterze terapeutycznym.

Rodziny uczestniczyły w spotkaniach o charakterze terapeutycznym. Celem spotkań było odbudowa więzi rodzinnych, poprawa komunikacji, oddanie rodzicom odpowiedzialności za dzieci. Spotkania były prowadzone przez parę terapeutów rodzinnych pracujących w ujęciu systemowym. Wykorzystywane były metody rozwijające umiejętność mentalizacji oraz empatii, pomocne w procesie odbudowywania więzi. Odbywały się również spotkania rodziny, koordynatora rodziny oraz terapeutów rodzinnych. Celem tych spotkań było uzgadnianie celów pracy rodziny oraz wymagań, które stawiane były przez instytucje. W ten sposób mieliśmy na uwadze perspektywę rozumienia trudności rodzinnych z punktu widzenia instytucji oraz z punktu widzenia samej rodziny.

4. Wyjazdy o charakterze terapeutycznym.

Beneficjenci wzięli udział w dwóch wyjazdach terapeutycznych weekendowych. Zajęcia dla rodzin zawierały elementy zabawy, współzawodnictwa oraz zajęć z twórczego myślenia. Były one pretekstem do pracy nad komunikacją w rodzinie.

5. Grupa dla rodzin z elementami psychoedukacji.

Rodzice wzięli udział w spotkaniach grupowych. Celem spotkań była psychoedukacja oraz wzajemne wsparcie rodziców w trudnej sytuacji. Program obejmował zagadnienia związane z umiejętnościami wychowawczymi, społecznymi i socjalnymi z uwzględnieniem sposobów radzenia sobie ze stresem. Metodologia była  zaczerpnięta z metody Szkoły dla Rodziców i treningu umiejętności społecznych.

 6. Wsparcie prawne dla rodzin.

Rodzice mogli skorzystać ze wsparcia prawnika, w sprawach związanych z sytuacją rodzinną, mieszkaniową lub zawodową.

Praca całego zespołu była poddawana regularnej superwizji przez zewnętrznego specjalistę na comiesięcznych spotkaniach.

 

Wnioski.

Projekt zaowocował wysokimi rezultatami jakościowymi oraz licznymi wnioskami merytorycznymi. Na jego podstawie Fundacja „Znaczenie” będzie kontynuować pracę na rzecz rodzin biologicznych w podobnym kształcie w przyszłości.

Wszystkie 10  rodzin otrzymały na zakończenie dyplomy pamiątkowe wraz z pamiątkowym zdjęciem z projektu oraz szczegółowe zaświadczenia z podaną konkretną ilością działań projektowych, w których każda rodzina brała udział. Każda rodzina otrzymała również informacje o zalecanych dalszych działań pomocowych. W związku z tymi zaleceniami po zakończeniu działań projektowych:

 • 2 rodziców podjęło terapię długoterminową indywidualną,
 •  w przypadku czterech  rodzin terapia rodzinna będzie kontynuowana w ramach działalności nieodpłatnej innej organizacji pozarządowej.
 • 2 dzieci jest objęta pomocą psychologiczną indywidualną nieodpłatną.

Pracownicy instytucji wspierających i monitorujących rodziny, którzy współpracowali na rzecz rodzin zmienili swój stosunek do rodziców biologicznych. Zmiana funkcjonowania psychicznego a nawet wyglądu zewnętrznego niektórych rodziców była bardzo duża. To zainspirowało niektórych specjalistów do innego spojrzenia na proces reintegracji.

Realizacja projektu „Rodzina Razem” umożliwiła też powstanie Bezpiecznego miejsca spotkań. Jest to przestrzeń, w które rodzic może spotkać się z dzieckiem w sytuacji trwania silnego konfliktu okołorozwodowego lub innego. Miejsce to jest przygotowane na przeprowadzenie monitoringu takiego spotkania jeśli taka jest decyzja sądu rodzinnego. Obecnie trwają działania mające na celu rozpowszechnienie zasad korzystania z tego miejsca.

Rezultaty ilosciowe.

 

W wyniku podjętych działań nastąpiła całkowita reintegracja 4 dzieci z dwóch rodzin.

W przypadku 6 rodzin nastąpił częściowa reintegracja. Trzem rodzinom sąd udzielił zgodę na urlopowanie dzieci do domu rodzinnego w okresach wolnych od nauki szkolnej.

W przypadku 1 rodziny zostało zmienione miejsce pobytu dziecka z Rodzinnego Domu Dziecka na rodzinę zastępczą spokrewnioną sprawowaną przez dziadków dziecka. Rodzic biologiczny i dziecko mieszkają w jednym miejscu obecnie. Opiekę prawną sprawują  dziadkowie.

W przypadku 1 rodziny nastąpiła zmiana placówki dla dziecka z miejsca odległego i trudno dostępnego dla matki biologicznej na placówkę znajdującą się w Krakowie, która współpracuje z matką biologiczną i umożliwia jej bardzo częsty kontakt z synem.

W przypadku 1 rodziny doszło do wypracowania wspólnego ustalenia z matką i synem przebywającym w placówce opiekuńczo-wychowawczej dotyczącego pozostania syna pod opieką placówki do pełnoletności ze względu na zaburzenia zachowania dziecka oraz niewydolność wychowawczą matki. W przypadku 2 rodzin nie doszło do  żadnej zmiany formalnej.

Na bazie doświadczeń projektu Rodzina razem rusza kolejna zmodyfikowana edycja projektu Rodzina razem II.

Działania projektowe zostaną zmodyfikowane na podstawie wniosków z podsumowania zakończonego projektu. Osiowym działaniem, na którym będzie oparta praca z rodzinami będzie Wielorodzinna Terapia Grupowa (MFT).

Projekt Rodzina razem II rusza od sierpnie 2016.

Opiekun merytoryczny projektu: Magdalena Wróblewska- mwroblewska.fundacjaznaczenie@gmail.com